µÅ-¢ô¼-¼ÛG-qºÛ-Vï-zÇeôh-xG-ºEï¼ü


2007.09.21

hhdl-muenster-germany-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-¤ÞºÛmÅÎb¼-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-mÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤fô-ÇÀôz-hïºÛ-µÅ-¢ô¼-hP-Ǩm-¢ô¼-¼ÛG-qºÛ-Vï-zÇeôh-ˆÛ-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qôºÛ-xG-ºEï¼-hï-wÞ¾-»ôh-q-hP.ü xÛ-¾ô- 1957 ¾ô¼-M-G¼-HÛ-¶-¼-a-ÅÛ-Èàm-hݺÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-^ô;-‡¼-¼¤-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qôºÛ-¤±m-GmÅ-fôG-¤¼-wÞ¾-z-mÅ-z¸ÞP-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-mÅ-xG-ºEï¼-wÞ¾-z-»ôh-TÛP.ü h-¼ïÅ-ˆÛ-xG-ºEï¼-wÞ¾-z-hï-mÛ-fïPÅ-¿S-zTß-q-hï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎