n¤-M¾-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ


2007.08.29

namgyal-charity-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-ºwGÅ-ÁÛP-n¤-M¾-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 25 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-ÇÀôz-IÔºÛ-DP-¤±m-zŸÛºÛ-hz¼-GŸÅ-Ço-ºIm-zÇkݼ-GmP-Ç+zÅ-G¸ÛGÅ-¤ô-zºÛ-xG-ºEï¼-HÛ-»ôP-ºzz-»ôPÅ-µôGÅ-Zï-V¼-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-Vß-¾ôG-GÛ-Gôh-VGÅ-wôG-qºÛ-»Þ¾-¤Û-n¤Å-¾-¼ôGÅ-¼¤-Vïh-Ÿ¾-ºhïzÅ-wÞ¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛGÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎