¤ïÅ-qô-h¤-Gm-jËÛºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼ü


2007.10.03

gandhi-bday-nepal-200.gif
q¼-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅü

{}ü üz¾-»Þ¾-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-M-G¼-HÛ-GŸÝP-±z-ÁÛ¶-ÁP-;¼-¤Þ-D¼-WÛ-hzÞ-zŸÝGÅ-fôG-ÈÛm-hÝ-hP.ü mP-qü ÅÛDü D-Vïü »ï-ÁÝ-ÅôGÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-DG-GÛ-ºfÞÅ-±z-mÅ-M-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-h¤-q-Gm-jËÛ-ºFâPÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 138 ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-TÛP-xÛ-mP-¤DÅ-hzP-DG-GÛÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¿e-Iâz-fôG-zIô-JÀïP-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎