z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-z®m-z;º-zbP-zü


2005.01.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G &G

M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-»ôh-q-mÛ-zM-V-zM-f¤Å-¼ïhü

zôh-¤Û-¼P-PôÅ-mÅ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-hGôÅü

z¾-»¾-hÝ-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-ÇKô-Mz-bà-zTßG-q¼-z¾-»Þ¾-mP-zŸÝGÅ-BzÅ-zTô¾-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-»ôh-q-hP- xÛºÛ-M¾-Dz-®¤-¾-¤-zdïm-q¼-zôh-¤Û-¼P-PôÅ-mÅ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-hGôÅü-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-ÁÙÇœÚÛ-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

hï¼-M-¤ÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-zM-V-zM-f¤Å-q-»ôh-¼ïhü

z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-Ç+Ý-ŸzÅ-hzP-xãG-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-h-¼ïÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-hP- Çoï-¾ïm-DP-GZÛÅ-ÇKô-MG-bà-zTßG-qºÛ-hôm-Aïm-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-»ôh-q-mÛ-zM-V-zM-f¤Å-»ôh-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝü

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;/-¤m-^ݼ-Gbm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-hP- zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-¤Dm-±ô¼-¼ôGÅ-Bô¼-Çoï-¾ïm-ŸÝ-¤Dm-Çoï-¾ïm-DP-GZÛÅ-xÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 1 ±ïÅ- 21 mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-z;º-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-hzP-xãG-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü hï-»P-M¾-Å-;f-¤m-Iâ-mÅ-Íï-Íïw-qÛ-hP-;m-hÛ-qÞ¼-ŸïÅ-qºÛ-i-GmÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-D-Å-±ïÅ-27ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-z;º-M-º‚ô¼-hôm-zŸÛm-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-zhÝm-yG-ºhÛ-mÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-ÅôP-ŸïÅ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-TÛG-mÅ-GÅÞPÅ-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-z;ôh-q¼-¿e¼-mü z¾-»Þ¾-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¾Å-‚ïh-¤fô-IÅ-ÁÛG-mÅü Ç+Ý-±z-hôm-GTôP-DP-mÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-OÛGÅ-GŸÛ-GŸÛ¼-z¸ÞP-hïz-zBï¾-‚Å-¤Û-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ¯-zºÛ-DÞ¾-hï¼-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-7GôP-Å-b-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛ-¾Å-DÞPÅ-z®ßGÅ-m-¤Û-ºIÛGÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»P-Åï-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ïh-¾-z¾-»Þ¾-mÅ-ˆP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-DôP-Fô-ÇÀôP-¤Û-hGôÅ-q-G®ô-hôm-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝGü »P-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-mÅ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-FÛ¤Å-GŸÛ-GŸÛ¼-z¸ÞP-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅ-hïz-Bï¾-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü

hôm-GTôh-DP-ÇKô-Mz-q¼-zôh-¼ÛGÅ-hP-xÛ-M¾-z-DG-mÅ-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-qü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎