z¾-»Þ¾-mP-ºz¼-¤¼-Mz-Bô¼ü


2007.10.05

nepal-burma-protest-200.gif
q¼-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅü

{}ü üZï-V¼-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-ºz¼-¤ºÛ-mP-¤Û-¤P-hP-hGï-ºhÝm-qÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Vïh-ŸÛ-zºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-Ç+zÅ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-iG-uôh-‚Å-q¼-z¾-»Þ¾-mP-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-mÅ-Pô-Lô¾-hP-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q¼-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎