GŸôm-mݺÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-Gż-qü


2007.09.04

13th-tyc-conference-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ- 13 q-hï-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-l-ÇkïP-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-zhï-BÛh-±ï-¼ÛP-±ôGÅ-mP-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-Gż-q-ºhï¤Å-zÇ+ô-GmP-»ôh-q-hP.ü Í-¼ÛºÛ-mÝz-xôGÅ-IôP-Eï¼-qô¼Î‡-¾ï™`-¼Þ-zTº-zŸÝGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-hzP-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-±ôGÅ-G®ô¼-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-Gż-ºHã¼-hrh-Gb¤-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-z®m-‚ô¾-mP-¾-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-Gż-½‰ÛP-ºwô-ºHã¼-‚ãP-z-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-TÛG-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎