ÇS-ºHã¼-½‰ÛP-¤-qºÛ-zdm-zŸÝGÅü


2007.07.15

nyingma-tenshuk-200b.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 7 ±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-hÝ-ÇS-ºHã¼-zÇem-qºÛ-Gž-‚ïh- &Bz Å-Xï-ŸÐ-hïºÞ-ºFâ¾-ŸÛG-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-ÅôGÅ-„À-Vïm-hP-Çtä¾-Ç+Ý-DG hï-zŸÛm-½‰ÛP-¤-qºÛ-VôÅ-Mãh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-GÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎