mÛºÞ-»ô¼Î;-GŸôm-mÝÅ-Pô-Lô¾-Çtï¾-zü


2007.12.10

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼Î;-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-mÛºÞ-»ô¼Î;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤Û-IPÅ-zhÝm-zM-¿ËG-mÅü qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hP.ü ¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-hP.ü zôh-¼P-z®m-¤-fôz-z¼-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-‚ïh-Mã¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-qºÛ-Vïh-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

nynj-tyc-protest-12-07-200.gif
q¼-hzP-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^ü hï-zÅ-Vï-zü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎