¾Û-fP-zÞh-¤ïh-GZÛÅ-¾-z®ôm-Iô¾ü


2007.08.31

adho-200.gif
q¼-hzP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅü

{}ü üZï-V¼-xÛ-¹- 4 ±ïÅ- 17 ZÛm-zôh-Á¼-xôGÅ-¤hô-D¤Å-¾Û-fP-DÞ¾-HÛ-Í-lô-hP-ü Í-w-zÞ-¤ô-G®ôÅ-zÞh-¤ïh-DG-TÛG-GÛ-¿Ëm-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-Fïm-bàºÛ-FÛ¤Å-DP-ŸÛG-GÛ-¤hÝm-hÝü M-mG-GŸÝP-mÅ-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï¼-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¿e¼-z®ôm-ºyh-ˆÛ-fôz-fP-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-XïÅ-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 19 Zïm-dôGÅ-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-qºÛ-XïÅ- xÛ-±ïÅ- 31 ZÛm-zÞh-¤ïh-Í-lô-hP-Í-w-zÞ-¤ô-GZÛÅ-ÇSôm-ºIô-V-Aïm-ºôG-z®ôm-z=ô¾-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎