z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¾G-hïz-¿YP-DÞü


2007.04.13

{}ü üZï-V¼-z¾-»Þ¾-¤Vôh-dïm-hP-Wô¼-q-‡Û-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-¤-»Ûm-qºÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ¤-Tß-Åô-¿S¼-FÛ¤Å-ºG¾-ºôG-z®m-‚ô¾-zôh-¤ºÛ-M¾-hôm-¤-hPÞ¾-HÛ-¾G-hïz-¿YP-DÞ-z¸ôÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-qºÛ-xG-ƒÛÅ-M¾-qô-¸ï¼-z-ŸÛG-hP-DôP-GÛ-xôGÅ-GbôGÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-wÞ¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-¤Vôh-Wô¼-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-;ôP-qô-hôm-Iâz-¾GÅ-ÅÞ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎