uÛ-ºfÞÅ-n¤-q¼-MãÅ-Çeôm-¸z-ºFÛhü


2007.03.29

atpd-workshop-200.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 3 ±ïÅ- 28 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-GÅÞ¤-q-Iâz-¤-fG-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Fôh-wïzÅ-Ç+zÅ-z;º-¤ô¾-GmP-xôGÅ-fôG- M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-mÅ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎