qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼ü


2007.04.25

tashi-lhunpo-200.gif
q¼-q-qj¨-hPôÅ-Iâzü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-q-mÝz-xôGÅ-zhï-Tm-ŸÛP-GÛ-¤Gôm-qô-;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-yïP- 11 hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hGÝP-IPÅ-zTô-zMh-¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ZÛm-¤ô-hï-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï¾-¾-;Ý-qÛºÛ-VôÅ-Çkï-z=ÛÅ-¿Ëàm-qô-hGôm-qºÛ-mP-GŸÛÅ-DôPÅ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-ŸÝÅ-q-hP-ü VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-VïºÛ-»z-»Þ¤-hP-Ç+Ý-ºDô¼-¿Ëm-MÅ-¤HôGÅ-¥ã¼-JÀôh-Iô¾-hGôÅ-qºÛ-M-GŸÝP-¾-¼ï-Ç+ݾ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

release-panchen07-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hGÝP-IPÅ-zTô-zMh-¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-mÅ-¾Å-ºGݾ-ºiÛ-¤Ûm-HÛ-fôG-mÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-¿kÛ-¾Û-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-ŸÝz-ºWâG-¿eï-GmÅ-DP-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-xÛ-±ïÅ- 24 ZÛm-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GÛ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ºôG-mÅ-¤HôGÅ-mÅ-¥ã¼-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-Vïh-hÝ-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-l-¼¤-Å-¾-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎