M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅü


2006.09.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
phuntsoknyidon-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü

{}ü üÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¿Ëm-DP-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Û-¾ô-zTô-¿SºÛ-¼ÛP-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-hÝ-h;º-ÇkÝG-±h-¤ïh-¥P-±ß¾-Pô-vôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛ-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎