¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-ÇKP-M-¾¤ü


2007.06.22

everest-base-camp-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-¾ô- 2008 qï-TÛm-hÝ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-hï-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-Mãh-ºEï¼-MãºÛ-Vïh-hÝ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-ÇKP-M-¾¤-ŸÛG-z¸ô-ºV¼-»ôh-qºÛ-¾Å-GŸÛ-hï¼- M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-¤DÅ-q-DG-TÛG-hP-ü zôh-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-zü hï-zŸÛm-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎