zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-GŸÛºÛ-Gž-zO^ü


2005.11.08
tib-ec-150.jpg
zôh-GŸÝP-i-GmÅü

{}ü üz®m-‚ô¾-GŸÝP-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-mÅ-zôh-¤Û-¤P-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 9 ±ïÅ- 11 ZÛm-¾ïGÅ-q¼-Iâz-XïÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 8 ZÛm-ºôÅ-GŸÛºÛ-IPÅ-ºzô¼- 3740 ®¤-fôm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎