M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-M-mG-mP-º±ôG-Mã¼-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2005.11.21
no-olympics-in-china-150.jpg
ͼ-ÍïÅ-Íïwü

{}ü üÅÞh-ÅÛ-mP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-hP-ü ¯ïh-ºIm-q-DG-TÛG-mÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÅôGÅ-¾-¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Dm-M-mG-GÛ-»Þ¾-IâºÛ-mP-º±ôG-Mã¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛ-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-‚ô¼-‚ãP-»ôhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎