¤Û-±ï-hôm-hP-¿km-q-ŸÛG-hGôÅ-qü


2007.04.03

drigung-khabgon-200.gif
ºƒÛ-GÝP-BzÅ-¤Gôm-Vï-±P-¼Ûm-qô-Vïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-mP-hÝ-ÆÛh-WâÅ-GÝ-»P-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-ÇezÅ-zÇeàm-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-VP-¼G-±h-¤ïh-ºfÞP-z-hP-Áô-Ç~G-Mm-¯ïh-ÅôGÅ-±ß¾-hP-¤Û-¿km-qºÛ-zG-¤ïh-ˆÛ-‚-uôh-ºiÛ-¤Ûm-¾-ŸÝGÅ-mÅ-¤Û-¾ÞÅ-z¸P-qô-hï-Vßh-¸ôÅ-ÅÞ-¤-zbP-z¼-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-Mã¼-ºzh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºƒÛ-GÝP-BzÅ-¤Gôm-Vï-±P-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-VôÅ-hP-ºWÛGÅ-dïm-HÛ-¾¤-Çeôm-GmP-z-ŸÛG-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

sakya-trizin-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü

{}ü üºDôm-¼ÛGÅ-Å-BºÛ-zÇem-qºÛ-zhG-qô-hq¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-zôh-mP-»ôh-qºÛ-GŸÛÅ-¾ÞÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-Áô-Ç~G-Mm-¯ïh-hP.ü ±ôh-¤ïh-VP-ºfÞP-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-±ß¾-¤Ûm-HÛ-‚-uôh-¾-¤Û-ŸÝGÅ-q¼-¤Û-±ï-hôm-hP-¿km-q-ŸÛG-»ôP-zºÛ-Vïh-ºzh-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ÆÛh-WâÅ-GÝ-»P-hÝ-xÛm-qºÛ-ºôG-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-n¤Å-±ß¾-¤Ûm-HÛ-‚-uôh-q-ºi-¤Ûm-¾-ºWâG-zŸÛm-q-hï-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-Ç+ô¼-hGº-¿km-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-z;º-ÇÀôz-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¾¤-Çeôm-GmP-z-ŸÛG-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

karmapa-sakya-hhdl-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-mP-hÝ-ÆÛh-WâÅ-GÝ-»P-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-ÇezÅ-zÇeàm-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-±ß¾-hP-¤Û-¿km-qºÛ-zG-¤ïh-ˆÛ-‚-uôh-ºiÛ-¤Ûm-¾-ŸÝGÅ-mÅ-h¾-º‚ô¼-¤Û-¾ÞÅ-z¸P-qô-hï-Vïh-¸ôÅ-ÅÞ-GbôP-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm-ºFâ¾-zÁÛG-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-hq¾-M¾-z-;©-q-¤VôG-GZÛÅ-mÅ-z;º-ÇÀôz-°¾-z-ŸÛG-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎