ÅÞh-ÅÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG


2007.04.04

rep-kelsang-gyaltsen-200.gif
ÅÞh-ÅÛ-hôm-GTôh-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±mü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 2 ZÛm-ÅÞh-ÅÛ¼-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-mÅ-IôP-Eï¼-²âºÛ-¼ÛD-mP-hÝ-ÅÞh-ÅÛºÛ-mP-º±¼-¾ôPÅ-GmP-zºÛ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-h-¿e-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-q-n¤Å-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤²h-WâÅ-Pô-vôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎