¼Û-V‡-P-»Û-hqº-zôü


2007.05.08

richard-is-my-hero-200c.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-ˆÛ-JÀôG-z½‰m-DP-GÛÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-qºÛ-¼Û-V‡-P-»Û-hqº-zô-ŸïÅ-qºÛ-zôh-qºÛ-OæP-Gb¤-JÀôG-z½‰m-Gż-q-hï-ÇKô-h‚ï-º‚ïh-qºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-wïzÅ-qºÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-Gmº-zôºÛ-¼ÛG-GŸÝP-º²Ûm-BôP-HÛ-Vïh-hP.ü hïP-¼zÅ-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-GôP-ºwï¾-Vïh-hÝ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-Cæm-HÛ-Vïh-hÝ-GZï¼-¤Dm-hGôÅ-PïÅ-Vï-z-»Ûm-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎