hq¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vïü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

sakya-trizin-200.gif
q¼-q-qj¨-hPôÅ-Iâzü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü &hq ¾-Å-B-GôP-¤-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¤ôm-Gô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-hÝ-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-±ôGÅ-Vïm-HÛ-mP-hÝü zôh-GPÅ-Tm-¿YôPÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-GZm-ºym-Tm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-n¤Å-Vô¾-GÅÞ¤-VôÅ-zMãh-hP-zTÅ-q-lôG-¯-VÛG-OÛ¾-hGôÅ-G¾-Vï-z-»Ûm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

sakya-daktri-rinpoche-200.gif
q¼-q-qj¨-hPôÅ-Iâzü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üDôm-¼ÛGÅ-zÇem-qºÛ-Gž-‚ïh- &hq ¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¤ôm-Gô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-hÝ- & ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-Ç+zÅ- ¤hô-ÇSGÅ-VôÅ-JÀÛP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-G®ô-zô¼-Hã¼-qÅ- hh-¿km-Åï¼-B-¤Û-¤P-¾-Pm-ÅôP-º‚ãP-z¼-‚ïh-qºÛ-z;º-VôÅ-hP-z;º-hzP-z°¾-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎