¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-hGÝP-IPÅ- 64 ¾-wïzÅ-qü


2007.09.13
&hq

&hq

sakya-daktri-64-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-z¾-qôºÛ-mP-qºÛ-VôÅ-hh-q-n¤Å-mÅ-Dôm-¼ÛGÅ-zÇem-qºÛ-Gž-‚ïh-hq¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hGÝP-IPÅ- 64 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô¼-z¾-»Þ¾-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤²h-G®ô-DG-TÛG-wïzÅ-mÅ-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-PP-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üM-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-mP-hÝ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-Dôm-¼ÛGÅ-zÇem-qºÛ-Gž-‚ïh-hq¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hGÝP-IPÅ- 64 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-PP-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎