zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼ü


2006-12-21
Share
q¼-¾ïm-Gż-ºGôh-q-ºw^-q-f¼ü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-¤hÝm-HÛ-M-¾¤-M-Bïh-hP-ü Mz-ˆÛ-»-¤Þ-m-G®P-qô-G®P-¤-z¸ô-MãºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-DÞ¾-hïºÛ-zôh-¤Û-hP.ü »Þ¾-¤Û-n¤Å-Å-GmÅ-GŸm-hÝ-GmÅ-Çtô-‚-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-ŸÛG-Å-GmÅ-FÛ¤Å-DP-Vï-zÅ-zbP-»ôh-q¼-zdïm-h-V-zôh-¤Û-GŸÛÅ-VGÅ-GmÅ-fÞz-¤Ûm-HÛ-fï-±ô¤-Tm-hÝ-Hã¼-bï-Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ô¼-¾ÞÅ-Åï¤Å-GZÛÅ-ˆÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-¼Ûm-Vïm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།