zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅü


2006-12-01
Share
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü

{}ü üxÛ-¹- 11 ±ïÅ- 30 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-hP.ü xÛ-M¾-z-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-¤DÅ-qü Vïh-¾Å-ŸÛz-ºWâG-qü hï-zŸÛm-ºƒï¾-»ôh-hô-ÇoP-Tm-DG-TÛG-mÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-hP.ü ±ôGÅ-ºhݺÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâ-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།