Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¤hÝm-Pô-Lô¾-z-n¤Å-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-zbP-zü


2007.04.25

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 25 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-IôP-Eï¼-mP-dïm-GŸÛÅ-‚ïh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¿SÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-q-n¤Å-hï-¼ÛP-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-hP-ü z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-ż-º‚ô¼-Ç+zÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-M-mG-GÛ-z®ôm-ºWâG-hô-h¤-ºôG-GÛ-¥ôP-±ô¼-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

sft-base-press-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 25 ZÛm-zôh-ˆÛ-xôGÅ-ˆÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤¼-º²ïGÅ-¤Dm-±ôÅ-I-OÛG-‚ïh-źÛ-GmÅ-ÅÞ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-zŸÛÅ-zôh-mP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ï-ºEï¼-Mã¼-Pô-Lô¾-‚Å-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-¼ïhü h-V-DôP-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-GÛ-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-¤Û-Ço-DG-¾-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

sft-base-camp-protest-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-M-mG-mP-º±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-hÝÅ-Çeôm-HÛ-Oôm-¤ï-hï-zôh-ˆÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤-zMãh-M-mG-¾-ºEï¼-¤Û-VôG-TïÅ-zôh-mP-GÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-º²ïGÅ-qÅ-¼Û-º²ïGÅ-ºGô-º²âGÅ-‚ïh-Å-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

zôh-¼P-hzP-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ô^-¤Û-M-¤ÛºÛ-Zïm-ÆâP-zÅ-hô-h¤-‚Å-XïÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-Ÿ¾-q¼-fôG-z;º-¤ô¾-GmP-z¼-GÅm-¼ôGÅü

º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-DP-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-Ÿ¾-q¼-GmP-z¼-GÅm-¼ô^ü

{}ü üzôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-HÛÅ-zôh-ˆÛ-Å-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-fôG-º²ïGÅ-¤Dm-±ô-P¾-GÅô-Mz-źÛ-dïm-GŸÛ-G®ô-zôºÛ-DÞ¾-hÝ-zôh-¼P-z®m-HÛ-ºyïh-h¼-ÅôGÅ-ºEï¼-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG- hï-»P-zôh-¼P-hzP-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-mP-ºDôh-q¼-ü Í-¼ÛºÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-qºÛ-zôh-¤Û-GTÛG-±ßh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-HÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-GÅÞ¤-HÛÅ-±ïÅ-25ZÛm-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-P¾-GÅô-Mz-źÛ-zôh-mP-GÛ-Å-DôPÅ-ÅÞ-º²¤-JÀÛP-GTÛG-¾- ©Û-¾¤-GTÛG- xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-zôh-¼P-z®m-ŸïÅ-h‚Ûm-»ÛG-fôG-ºDôh-qºÛ-ºyïh-h¼-ºx¼-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-q-hP-ü Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-zÞô-;Û¼Å-‡m-¶ï‡-ÅÛ-ŸÝ-zÅ-Pô-Lô¾-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-Íï-Áï-Á-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼- h-¿e-M-mG-GÛ-Zïm-dôG-q-ÇÀïzÅ-ÅôP-w¾-Vï¼-P-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅ-GŸÛ-D-¯ï-º¤-Å-DÞ¾-G-q¼-zBï¾-¤Ûm-ÁïÅ-dôGÅ-¤-‚ãP-ü »Ûm-mºP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-È-TP-GÛ-»G-qô-‚ãP-ÅôP-ŸïÅ-GÅÞP-zŸG »P-DôP-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hGôÅ-hôm-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-hôm- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íô-¤Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-zMãh-zôh-fôG-z®m-º²â¾-‚Å-q-hï-FÛ¤Å-¤fÞm-»Ûm-¾ÞGÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-q-hï¼-zBôm-zXôh-ŸÝ-xÛ¼-P-±ôÅ-º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-±ô¼-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-‚ïh-fzÅ-Çtï¾-z-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ÅôP.ü h-¼ïÅ-zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-fôG-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hGôÅ-hôm-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¿Ëm-DP-hP-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-qÛ;-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-qÛ;-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Oôm-¤ï-zMãh-¾¤-Å-DôPÅ-Gbm-ºzïzÅ-Ez-zOGÅ-‚ïh-ºV¼-»ôh-qºÛ-hÝÅ-hP-zÇeàm-mÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hïºÛ-GôP-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-qÛ;-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-Oôm-¤ï-hï-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-ÇeïP-Bï¾-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-zXôh-»ôh-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-º²Ûm-¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-GÅÞ¤-h-¿eºÛ-ºV¼-M-mG-GÛ-hô-h¤-DP-ŸÛG-bà-»ôh-q-hP- DôP-±ô-±P-¤-zhï-fP-»Ûm-q-¾G-fôG-Ÿ¾-q¼-zMãh-GmÅ-±ß¾-zbP-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎