z¾-»Þ¾-ÆôP-z®m-ÇÀôz-IÔ- 25ü


2007.05.02

songtsen-school-25-200.gif
q¼-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-Ez-DôPÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ÆôP-z®m-ÇÀôz-IÔ-hï-xÛ-¾ô- 1982 ¾ô¼-fôG-¤¼-z®ßGÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 25 ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-dïm-ºƒï¾-HÛ-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-ÆôP-z®m-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-uÛ-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁེ་ཎ་ཌ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཆེད་ཁེ་ཎ་ཌར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎