¼ôP-M¾-Í-IGÅ-Vïh-ˆÛ-¾Å-ºGݾü


2007.08.31

rongyal-adak-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-¾Û-fP-hÝ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-¾-Ghm-ºiïm-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-TÛP-ü GPÅ-¿YôPÅ-¼P-zhïm-¯ôh-¾ïm-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ-zôh-¤Û-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ÇSôm-ºIô-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-¤HôGÅ-¥ã¼-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-Vïh-hÝ-¤±m-dGÅ-zÇkÝ-¼Þz-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎