xÛ-¾ô- 1987 ¾ôºÛ-Pô-Lô¾-¾-XïÅ-imü


2007.09.28

1987-lhasa-protest-200.gif
q¼-hzP-Wôm-Íï-;¼-¾Ûü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-¤ï-ÅÞ¼-hÝ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ-hP.ü Èàm-ÅÞ¼ü ;ô-¾ï-G¾ü ¤ï-ÅÞ¼-zTÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-¤Û-hP-Å-GmÅ-zôh-¤Û-mÅ- xÛ-¾ô- 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-Åï¼-B-¤Û-¤P-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô-ZÛ-ÁÝ-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-XïÅ-im-Vïh-¤¼-¤ï-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎