hô¾-qô-hGôm-qºÛ-Ç+Ý-dïm-@Ý-WG


2007.06.25

dolpo-statues-returned-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-‚P-xôGÅ-hô¾-qô-‚P-Vßz-JÀÛP-hGôm-q-mÅ-xÛ-¾ô- 2005 Ç+Ý-dïm-½‰ÛP-q-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-®-zhÝm-hP-ü ¤Vôh-dïm-GTÛG-WG-qÅ-ºEï¼-mÅ-zôh-mP-ÇÀïzÅ-XïÅ-zôh-hÝ-»ôh-z¾-»Þ¾-GŸÝP-±z-zMãh-xÛ-¹- 6 ±ïÅ- 21 ZÛm-Ç+Ý-dïm-V-±P-hGôm-q¼-Ghm-ºiïm-ŸÝ-fÞz-q-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎