zôh-hôm-¾-¤Û-Gmôh-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾü


2006.09.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
monkhar-sonam-200.jpg

{}ü üxÛ-¹- 9 ±ïÅ- 6 ZÛm-»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-ÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-¶Ûm-‡è-fÞ¼-HÛ-Zï-ºhzÅ-ÅÞ-»ô-¼ôz-uÛ-ºfÞÅ-Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-¾GÅ-mÅ-zôh-¤Û-»Ûm-xÛm-Vh-¾-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-¾-wm-fôGÅ-‚ïh-¤-fÞz-ˆP-Gmôh-Bôm-„Àô-w¤-hÝ-Hã¼-zºÛ-‚-Pm-HÛ-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-zôh-¼ÛGÅ-±P-¤Å-¸z-mm-hP-¾PÅ-xôGÅ-zdm-qô-z¸ÞP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-ºhïh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་༡༠༣པའི་ཆུང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་གནང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎