¼Û-;ôm-¼P-zhïm-±ôGÅ-VßP-GÛ-¼ï-Ç+ݾü


2007.10.03

{}ü üÅÞh-ÅÛ-¼Û-;ôm-Å-GmÅ-¼P-zhïm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¯-hôm-HÛ-Vïh-hÝ-GôP-zÞ-GTÛG-bà-zOÛ¾-hGôÅ-q-hP.ü M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-ºfz-xôGÅ-GTÛG-ºHã¼-qÞºÞ-»Û-¾Å-ºGm-hP- ºƒï¾-zºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-7G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-hzÞ-FÛh-qºÛ-z®m-‚ô¾-GŸÝP-ºhÛ-¤ïh-q-z¸ô-fzÅ-fôG-hô¾-M¾-HÛ-XïÅ-ºWâG-zŤ-¤ïh-¼ï-¸ÞP-¾-¤Gô-Ç+ô¼-zÇÀâ-ƒÛh-ˆÛÅ-zôh-¤Û-mP-DÞ¾-h=âG-ÁÛP-hP-¤fÞm-OÛ¾-lôG-¯-GTÛG-zOÛ¾-¤ïh-q-z¸ô-»G-ÅôGÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGm-G®ô-zô-»Ûm-ÇezÅ-hôGÅ-¸ôm-‚-hGôÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎