ÅÞh-zôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾü


2007.08.22

vtje-tyae-200.gif
q¼-hzP-»ô-¼ôz-zôh-¼Û^-GŸôm-mݺÛ-¤fÞm-±ô^ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÞh-ÅÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-ÅÞh-zôh-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-q-hP.ü zÞh-¤ïh-±ôGÅ-qü zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-¿Ëm-ŸÛz-zÇkݼ-HÛÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-qï-TÛm-hÝ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤-º±ßGÅ-GôP-zôh-hôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-hP.ü ¾Å-ºGݾ-HÛ-ºIô-ÅôP-Vïh-ÅÞh-ÇKô¼-ÇeôP-yG-¿S-zTß-GÅô¾-°¾-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎