¯ÛÅ-ºDô¼-fôG-GÛ-zôh-»ÛG


2006.09.06
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
tashi-tsering-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü

{}ü üZï-V¼-»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-M¾-Å-½‰ÛP-q-zôºôm-hÝ-xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 29 mÅ- xÛ-¹- 9 ±ïÅ- 2 z¼-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛG-ºWâG-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-zTß-GTÛG-q-hï-±ôGÅ-Ç+zÅ-zXôh-GŸÛ-Ço-¤P-»ôh-qºÛ-mP-mÅ-hïP-Ç+zÅ-¯ÛÅ-ºDô¼-¼¤-;¤-qÛ»Þ-‡¼-fôG-h‚Ûm-»ÛG-hP-M-»ÛG-¿e¼-zôh-»ÛG-GÛ-fôG-»ÛG-G¸ÞGÅ-GTÛG-ºHã¼-hP.ü ¯ÛÅ-ºDô¼-HÛ-©P-GŸÛºÛ-Ç+h-»ÛG-zôh-fôG-¼ÛP-¤Ûm-¾ô-GTÛG-®¤-HÛ-mP-ºhôm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-qï-TÛm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-=âP-GôºÛ-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-xG-¾Å-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-z=ÛÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎