M-¼Û^-wôm-Vï-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-qü


2007.03.30

2001-protest-in-geneva-200.gif
xÛ-¾ô- 2001 ¾ôºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-ºi-q¼ü

{}ü üÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¾Å-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-fôG-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Íô-Mm-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-mÅ-GŸÝP-ºƒï-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zŸÛºÛ-Ç+Ý-±z-ŸÝÅ-bï-»P-P-zºÛ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP.ü M-¼Û^-wôm-Vïm-GmÅ-Çtô-‚ïh-qºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-zôh-mP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-IPÅ-ZÝP-hÝ-ºHã¼-Zïm-hP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-¯-½ÀG-ºIô-Zïm-»ôh-Ç+ô¼-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎