WÛ-mÛ-¶ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-Vïmü


2007.10.01

{}ü üÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-º±ôG-zŸÛm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-¾-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-ż-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-M¾-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¾Å-¼ôGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-ºW¤-hq¾-Ǩôm-¾¤-¾GÅ-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-ºW¤-hq¾-Ǩôm-¾¤-¾GÅ-ÅÞ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+ô¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎