2007 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ü


2007.10.15

miss-tibet-2007-200.gif
q¼-q-lô-GTôh-GÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 10 ±ïÅ- 12 mÅ- 14 z¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-GmP-»ôh-TÛP-ü ºhÛ-¾ôºÛ-ÍP-hP-qôºÛ-‚-hGº-hï-l-¼¤-Å-¾-mÅ-»Ûm-qºÛ-zÞh-¤ïh-zÇem-º²Ûm-Oô¾-¤-¾GÅ-ÅÞ-fôz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎