z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-q^-¼Û^-mG-±ôP-z;G-ºGôG-‚ïh-zŸÛm-qü


2005.11.16

poachers-150b.jpg
{}ü üFÛ¤Å-ºG¾-fôG-mÅ-ÇeôP-¾-Zï-zºÛ-¼Û-hÐGÅ-hP-GTm-G¸m-zÅh-mÅ-qGÅ-¼ÛGÅ-mG-±ôP-hP-zïh-uôh-‚ïh-Mã-mÛ-hïP-hÝÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ºG¾-z-®¤-¤-»Ûm-q¼-mP-ÅPÅ-MÅ-qºÛ-¿e-uôh-hP-»ôPÅ-ÅÞ-ºG¾-HÛ-»ôh-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-Fôh-z;G-ºGôG-hP-Gô-dôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎