„À-Vïm-DG-¾-zdm-zŸÝ^-zÇe¼-ºzÞ¾ü


2007.05.04

hhe-penor-rinpoche-200.gif
Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâzü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-ÁG-mÅ-z®m-‚ô¾-mP-zŸÝGÅ-qºÛ-G»ÞP-iâP-zôm-hP-zTÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-„À-Vïm-DG-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh-zdm-qºÛ-Vïh-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝ-MãºÛ-hGôPÅ-ºV¼-¿e¼-VôÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¤VôG-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-fïG-¤VôG-n¤-Iô¾-JÀÛP-hGôm-qºÛ-„À-¤-BzÅ-Xï-Iâz-hzP-qh-mô¼-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh-zdm-qºÛ-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎