»ô-¼ôz-M¾-GTïÅ-zôh-±ô^-¸ï¼-zºÛ-Ç+ô¼ü


2006.09.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üZï-ÇSôm-ÅÞh-ÅÛ¼-zTº-Çkôh-zôh-¤Û-zTô-zMh-¾Å-Iâz-qºÛ- »ô-¼ôz-DÞ¾-HÛ-M¾-GTïÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-q-ŸïÅ-q-ŸÛG- M-mG-hP-zôh-mP-¿e-Ç+ô¼-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ- ºfz-xôGÅ-GTÛG-ºHã¼-HÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-hP-ºyh-mÅ-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-¤fº-GTÛG-bà-Pô-Lô¾-»ôh-q-hP.ü ¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-ÅôGÅ-º²âGÅ-Cæm-‚Å-q-ÅôGÅ-M-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-»¼-MÅ-Vïm-qô-zbP-z¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-z½‰m-ºyÛm-hP-i-GmÅ-ÅôGÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-Çtï¾-z-hï¼-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïÅ-hPôÅ-ºƒï¾-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-hGôÅ-MãºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎