¿kÛ-¾Û¼-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾü


2007.08.03

tyc-mcleod-marathon-200b.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 8 ±ïÅ- 4 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô-hï-hzÞ-º²âGÅ-GmP-z-hP-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-G®ôÅ-zôh-¤Û-GmÅ-Çkôh-Å-GmÅ-GP-ż-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-hP-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtïm-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼ü zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zôh-¤ÛºÛ-MP-MãG-ºIm-zÇkݼ-zôh-¤Û-¤P-qô-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

run-for-tibet-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 8 ±ïÅ- 4 hP- 8 GZÛÅ-¾-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hP-ü ¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÅôGÅ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-Vïh-hÝ-zôh-¤Û-GmÅ-Çkôh-Å-GmÅ-GP-Å-mÅ-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-¤P-qô-¼Û¤-q-zŸÛm-º²ô¤Å-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü DÞPÅ-Åô-Åô-GmÅ-Çoï-¾ïm-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎