M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qü


2007.05.03

tenzin-tsondue-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-zï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-ƒ-Åï¾Å-mP-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 10 mÅ- 14 z¼-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-GmP-Gbm-ºDï¾-z-hP.ü ±ôGÅ-ºhݺÛ-IôÅ-GŸÛ-»P-GP-®¤-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-TÛP.ü fïPÅ-ºhÛºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-xÛ-¾ô- 2004 ¾ôºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¿e¼-M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-hzÞ-FÛh-ºôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-¾-Mz-Bô¼-º±ô¾-Mã-¤-GbôGÅ-fzÅ-¾¤-GŸm-fôG-IôÅ-zÇkݼ-GmP-ºV¼-¤ïh-q¼-zdïm-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-±ôGÅ-zT¼-¤Û-ŸÝ-Mã-fG-GTôh-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-hP-ü W¼-¤ïm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-hP-½‰ÛP-ÁôÅ-mÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+zÅ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-®¤-¤-»Ûm-q¼-fzÅ-¾¤-Ço-±ôGÅ-fôG-JÀïP-ÇÀôP-GmP-hGôÅ-G¾-Vï-z-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-Íï-Áï-»-¼P-hz¼-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-W¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎