z®m-‚ô¾-mP-z¸ôÅ-qºÛ-zôh-GŸÅ-zbP-zºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-zôh-¤Û-ŸÛG-¾ô-GÅÞ¤-z®ôm-hÝ-zTßG-qü


2005.11.28
tsering-gyurmed-150.jpg
zôh-ˆÛ-¼ô¾-h‚PÅü

{}ü üzôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-mÅ-»Ûm-q-hP-xÛÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-GmÅ-zÇkôh-‚ïh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-±ï-hzP-ºHã¼-¤ïh-¾GÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-mP-hÝ-z¸ôÅ-qºÛ-JÀâ-GŸÅ-ºDô¼-fG-zïh-uôh-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-¾ô-GÅÞ¤-¼ÛP-z®ôm-hÝ-zTßG-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎