zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z¼-lÝP-lïG-zbP-zü


2006-11-30
Share
zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-zºÛ-q¼ü >Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü

{}ü üZï-V¼-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-hÝ-BzÅ-zTô¾-ŸÝ-z¼-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-zTß-GÅÞ¤-z¾-»Þ¾-»ô¾-¤ô-DÞ¾-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅ-Å-GmÅ-IôP-GÅïz-q-zhÝm-zTß-®¤-mÅ-lÝP-lïG-zbP-XïÅ-xÛ-¤Û-ŸÛz-zÁï¼-zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP.ü h-V-DôP-n¤Å-xÛ-¤Û-ŸÛz-zÁï¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-M-G¼-hÝ-zµPÅ-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།