ºW¼-¤ï-mÛ¼-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeômü


2007.08.21

gorlitz-zoo-tibfest-400b.gif
q¼-hzP-Gô¼-¾Û®-um-G¸ÛGÅ-DP.ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 8 ±ïÅ- 18 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Á¼-xôGÅ-IôP-Eï¼-Gô¼-¾Û®-»Û-um-G¸ÛGÅ-DP-hÝ-¾ô-¿e¼-h‚¼-;ºÛ-hÝÅ-Çeôm-GmP-GÛ-»ôh-q-zŸÛm-ºhÛºÛ-¾ôºÛ-hÝÅ-Çeôm-hP-ü um-G¸ÛGÅ-DP-hï-z®ßGÅ-mÅ-¤Û-¾ô-¿S-Tß-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-hP-zÇeàm-mÅ-h‚¼-;ºÛ-hÝÅ-Çeôm-HÛ-ZÛm-¤ô-GTÛG-¼ÛP-zôh-mP-GÛ-Åï¤Å-Tm-Pô-vôh-»ôP-zºÛ-Vïh-zôh-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸïÅ-q-ŸÛG-GmP-z-hï¼-¤Û-¤P-mÅ-ÁÛm-bà-hGº-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-GbôP-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡོང་སྐབས་དྲག་ཆས་དམག་གིས་སོ་ལྟ་དང་ཞིབ་བཤེར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎