zôh-ˆÛ-GÅô-¼ÛG-PôÅ-¾ïm-»ôP-fzÅü


2007.03.29

tibetan-medicine-200.jpg
Æô¾-Mãm-zôh-Ǩmü

{}ü üxÛ-¹- 3 ±ïÅ- 29 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-GŸÝP-Ǩm-¯ÛÅ-DP-hÝ-zôh-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-z-hP.ü fïPÅ-ºhÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Æô¾-Mãm-zôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-GŸÝP-hï-M-G¼-M¾-»ôPÅ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-Vïh-GŸÝP-ºƒï¾-hïz-Bï¾-hP-PôÅ-¾ïm-»ôP-fzÅ-fôG-zIô-JÀïP-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎