GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ô^-qÅ-¤-mï-;-GÙm-jËÛ-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-qü


2005.11.23
maneka-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-M-G¼-HÛ-z½‰m-ºyÛm-HÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-GÛ-fôG-ÇeôP-¾-Zï-zºÛ-Åï¤Å-Tm-HÛ-qGÅ-¼ÛGÅ-mG-±ôP-GÛ-Ç+ô¼-JÀïP-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¿U¤-¤-mï-;-GÙm-jËÛÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-Åï¤Å-Tm-HÛ-qGÅ-¼ÛGÅ-mG-±ôP-Mz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-¤-ZïÅ-DG-G»ôG-‚Å-q-hP.ü M-G¼-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-zôh-¤Û-»ôPÅ-µôGÅ-M-G¼-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-hGôÅ-qºÛ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-z¼- z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-±ôGÅ-qü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅü zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-Ç+Ý-±z-DG-TÛG-mÅ-hPôÅ-ºƒï¾-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-ŸÝ-z¼-zT¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎