བོད་དོན་ཆེད་ཆུ་ནང་མཆོངས་བ།

དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོཌ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ཆེད་ཀོལ་ཀ་ཊ་ཧའུ་ར་ཟམ་པ་ནས་ཆུ་ནང་མཆོངས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
2012-04-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོལ་ཀོ་ཊའི་ནང་ཡོད་པའི་ཧའུ་ར་སྦི་རིཇ།
རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོལ་ཀོ་ཊའི་ནང་ཡོད་པའི་ཧའུ་ར་སྦི་རིཇ།
ཨེ་ཨེཕཔི།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀོལ་ཀ་ཊའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་མཐོ་སློབ་སློབ་མ་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ། འཛམ་གླིང་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ཟམ་པ་ ཧའུ་ར་སྦི་རིཇ་ཞེས་པ་ནས་ཆུ་ནང་མཆོངས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གའི་གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (3)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

Apr 09, 2012 02:01 AM

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

ཉེ་ལམ་བོད་ལཤ་ཚ་གནང་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐད་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་ཤིག་ཆམ་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པས་དེ་ཡཡང་འཆི་བ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རེད་དམ་ཞེ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ག་རེ་སྐྱོན་གྱི་ཡིན།

Apr 08, 2012 02:21 PM

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

ཁོང་འདས་སུ་གྱུར་བ་བོད་གི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་རེད་དམ།

Apr 08, 2012 01:43 PM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།