&GôP-Å-¤VôG-¾-hÐGÅ-ÅÞ-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-qü


2007.07.31
&G

&G

hhdl-at-leh-200.jpeg
q¼-q-±ï-¼ÛP-G»Þ-Oômü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-DÞ¾-HÛ-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-XïÅ-hï-¼ÛP-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 31 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mÅ-JÀï-¾-hÐGÅ-ÅÞ-ZÛm-IPÅ-ZÛ-ÁݺÛ-¼ÛP-Ç+Ý-P¾-GÅô-z-hP-ü VôÅ-ºƒï¾-¤²h-q-BôP-zºÛ-Vïh-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-Ç+zÅ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-hP-¾-hÐGÅ-»Þ¾-¤Û-n¤Å-mÅ-wïzÅ-zÅÞ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-ÅôP.üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎