xÛ-¾ô-1987¾ôºÛ-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-Pô-Lô¾ü


2006.09.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-mP-xÛ-¾ô- 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-DG-TÛG-mÅ-Çoï-ºFÛh-ºôG-M-h¤¼-GŸÝP-mÅ-zôh-mP-z®m-z¸ÞP-‚Å-q¼-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-mÅ-¤Û-¾ô- 19 ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-hP-ü Pô-Lô¾-z-n¤Å-¾-z=Ûm-XïÅ-im-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

87-protest-remembered-200.jpg
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü

{}ü üxÛ-¾ô- 1987 ¾ô¼-¹-z- 9 ±ïÅ- 27 ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤Û-DG-TÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Å-»ôPÅ-µôGÅ-z®m-z¸ÞP-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-hP-zôh-¼P-z®m-ÇÀ¼-GÅô-hGôÅ-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Çtï¾-z-hP.ü M-G¼-mP-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-±ôGÅ-q-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-z®ßGÅ-mÅ-¤Û-¾ô-zTô-¿S-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-zôh-ˆÛ-zÇem-q-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Vïh-hÝ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-¤Dm-n¤Å-hP.ü h-¿e-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-mP-»ôh-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Åü hï-zŸÛm-z®ôm-¾Å-JÀôh-ºIô¾-fôz-»P-uÛ-±ôGÅ-mP-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-q-n¤Å-¾-GÝÅ-zbàh-hP-z=Ûm-XïÅ-im-ŸÝ-zºÛ-Vïh-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP.ü ÇÀôz-IÔ-DG-hP.hGôm-q-IÔ-±P.ü hï-zŸÛm-Å-GmÅ-¤Û-¤P-mÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-HÛ-‚ïh-ÇKô-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎