ÍÛ-¾-È-z×h-zôh-¤ÛºÛ-ÅÞh-±ôP-zºÛ-h;º-P¾ü


2007.10.22

tibetan-sweater-200.gif
M-G¼-mP-GÛ-zôh-¤Û-ÅÞh-±ôP-zü

{}ü üM-G¼-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-º±ô-zºÛ-dïm-GŸÛ-G®ô-zô-mÛ-hGÝm-hÝÅ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-mP-ÅÞh-=¼-¼¤-z¾-ÅôGÅ-¾Å-z¸ôÅ-qºÛ-Çeôh-GôÅ-Hôm-VÅ-ˆÛ-±ôP-¾Å-hï-»Ûm-q-hP.ü ¾ô-¿e¼-zôh-¤Û-±ô-Fô¤-Å-º±ô¾-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-h;º-P¾-ºi-¤Ûm-ºyh-ˆÛm-»ôh-TÛP.ü ºhÛ-¾ô-M-G¼-‚P-xôGÅ-ÍÛ-¾-È-z×h-IôP-Eï¼-mP-zôh-¤Û-ÅÞh-±ôP-z-±ô¼-Fô¤-źÛ-h;º-P¾-Vïm-ºyh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-zdm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎