¿U^-¾¤-Zï-ºDô¼-HÛ-zôh-¤Û-z®m-Çtô-‚ïh-zŸÛm-qü


2006.09.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
train-and-yaks-200b.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-Gô¼-¤ô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-z¼-HÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-fôG-uÛ-uôh-¤ï-ºDô¼-GbôP-ºGô-±ßGÅ-mÅ-z¸ÞP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-HÛ-Zï-ºDô¼-hÝ-¤Û-¼zÅ-¤P-qô-mÅ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-z®m-Áïh-ˆÛÅ-Å-GmÅ-GŸm-ŸÛG-¾-GmÅ-Çtô-‚ïh-hÝ-ºWâG-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎